Obchodní podmínky

I. Předmět smlouvy

1.1. Zprostředkovatel se zavazuje v rámci svého předmětu podnikání obstarávat pro zájemce příležitosti k uzavírání pracovních nebo obdobných smluv s vybranými kandidáty na pracovní a funkční zařazení, a to dle jeho ústního nebo písemného požadavku.

1.2. Zájemce se zavazuje poskytnout zprostředkovateli potřebnou součinnost a zaplatit mu provizi za každý jednotlivý případ zprostředkování uzavření smlouvy s navrženým kandidátem.

II. Výběr kandidátů

2.1. Zprostředkovatel se zavazuje v co nejkratší lhůtě po obdržení objednávky předložit zájemci seznam navržených kandidátů na obsazení požadované pozice.

2.2. Na základě obdrženého požadavku zájemce se zprostředkovatel zavazuje zajistit pohovory zájemce s navrženými kandidáty a poskytnout zájemci odbornou pomoc při výběrovém řízení.

2.3. Zájemce je povinen informovat zprostředkovatele o uzavření zprostředkovávané pracovní nebo obdobné smlouvy s navrženým kandidátem ve lhůtě 2 pracovních dnů ode dne jejího uzavření. Zájemce je povinen zaslat kopii pracovní smlouvy s kandidátem.

III. Provize

3.1. Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi, je-li mezi zájemcem a navrženým kandidátem uzavřena smlouva, jež je předmětem zprostředkování.

3.2. Zprostředkovateli vzniká nárok na provizi ve sjednané výši i v případě, že zájemce vyhledaného kandidáta nejdříve odmítne a později s ním v průběhu 12 měsíců od představení kandidáta, přímo nebo prostřednictvím jiné osoby, naváže pracovněprávní vztah a to i na jiné pracovní pozici či jiném jeho pracovišti.

3.3. Výše provize činí xxx násobek hrubé měsíční mzdy zaměstnance.

3.4. Provize je splatná na základě řádného daňového dokladu (faktury) vystaveného zprostředkovatelem, kterým bude zájemci vyúčtována i zákonná daň z přidané hodnoty. Faktura je splatná ve lhůtě 7 dnů ode dne jejího doručení zájemci, a to převodem na bankovní účet zprostředkovatele.

IV.Záruky za vybrané kandidáty

4.1. Zprostředkovatel se zavazuje poskytnout zájemci ode dne vzniku každé jednotlivé pracovní smlouvy s vybraným kandidátem záruku po dobu 96 dnů. Záruka pozbývá platnosti v případě, nedodrží-li zájemce termín splatnosti podle odstavce 3.4. smlouvy.

4.2. V případě, že dojde k rozvázání pracovněprávního poměru mezi zájemcem a vybraným kandidátem, zavazuje se zprostředkovatel vrátit zájemci :

  • a) v 1. až 2 týdnu : 100% z vyplacené provize
  • b) v 3. až 4 týdnu : 70 % z vyplacené provize
  • c) v 5. až 8 týdnu : 50 % z vyplacené provize
  • d) v 9. až 13 týdnu : 30 % z vyplacené provize

4.3. V případě, kdy zájemce oznámí zprostředkovateli, že netrvá na vrácení příslušné části vyplacené provize, je zprostředkovatel povinen bezplatně zprostředkovat dalšího uchazeče.

V. Závěrečná ustanovení

5.1. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou kandidátovi, zájemci, popř. třetím stranám v důsledku zprostředkování, nenese odpovědnost za jakékoli skutky vykonané zájemcem, s nímž kandidát na základě zprostředkování uzavřel pracovní, manažerskou nebo obdobnou smlouvu.

5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že veškeré informace, které si vzájemně poskytnou při sjednávání a realizaci jednotlivých zprostředkovatelských smluv, považují za důvěrné informace a zavazují se nesdělovat je žádné třetí osobě bez předchozího souhlasu druhé smluvní strany. Obě smluvní strany se dále zavazují zavázat k utajování těchto důvěrných informací všechny své zaměstnance, kteří s nimi přijdou do styku a rovněž osoby, které pověří dílčími úkoly v souvislosti s realizací jednotlivých smluv o zprostředkování.

5.3. Ostatní právní poměry neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.